Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Protocol de grip porcina publicat pel departament de Salut - Mesures de protecció per a professionals
Índex d'article
Protocol de grip porcina publicat pel departament de Salut
Informació sobre la grip porcina
Actuacions que cal seguir davant la detecció d’un possible cas humà d’infecció pel virus de la grip porcina
Mesures de protecció per a professionals
Altres webs per consultar
Totes les pàgines

3. Mesures de protecció per a professionals

PRECAUCIONS DE CONTROL DE LA INFECCIÓ EN CENTRES SANITARIS

Higiene de mans

La higiene de mans és la mesura més important per reduir la transmissió dels agents infecciosos a la pràctica diària i per a la prevenció de les infeccions nosocomials.

 • No s’han de tocar innecessàriament superfícies pròximes al malalt per evitar la contaminació de les mans, com també la transmissió dels microorganismes patògens que hi pugui haver a les mans.
 • La higiene de mans s’ha de fer amb aigua i sabó o amb productes preparats amb base alcohòlica i emol·lients.
 • Cal assegurar-se d’assecar les mans adequadament.
 • S’han d’utilitzar tovalloles de paper.
 • Si s’utilitzen els preparats alcohòlics, cal fer-hi fregaments fins que la solució s’evapori.
 • Si les mans estan visiblement brutes (secrecions respiratòries), cal netejar-les amb aigua i sabó normal.
 • El sabó o la solució alcohòlica ha d’arribar a totes les superfícies de les mans.
 • La higiene de mans s’ha de fer abans i després de qualsevol contacte amb el pacient, amb secrecions i excrecions, o amb material que hagi tingut contacte amb les secrecions i les excrecions.
 • La higiene de mans s’ha de fer abans de posar-se l’equip de protecció individual i després de treure-se’l.
 • Cal facilitar a totes les persones en contacte amb el malalt la higiene de mans (col·locació de dispensadors de solució alcohòlica a sales d’espera, habitacions, consultes, etc.).

Higiene respiratòria

L’objectiu de les mesures d’higiene respiratòria és minimitzar la transmissió del virus de la grip i altres microorganismes patògens que s’eliminen per via respiratòria.
D’acord amb aquestes mesures, els malalts i els acompanyants, igual que el personal sanitari, han deseguir les normes d’higiene següents:

 1. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir i esternudar.
 2. Utilitzar mocadors d’un sol ús per netejar-se el nas.
 3. Utilitzar receptacles per llençar els mocadors que estiguin a prop de l’individu.
 4. Després d’haver tossit o esternudat, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb un preparat alcohòlic.
 5. No s’han d’apropar les mans brutes a les membranes mucoses dels ulls i del nas.
 6. Col·locar mascaretes quirúrgiques als pacients amb tos, durant el trasllat del domicili a la consulta o a l’hospital o durant l’espera al servei d’urgències, per evitar-hi la contaminació ambiental.

Equips de protecció individual (EPI)

Els EPI s’han de portar per protegir el personal de la contaminació de fluids corporals, reduir el risc de transmissió del virus entre pacients i personal, i d’un pacient a un altre.
La utilització dels EPI ha de basar-se en l’evidència disponible i guardar proporcionalitat amb el risc que es produeixi contacte amb les secrecions respiratòries. A més, s’ha d’adequar a les característiques de transmissibilitat del virus en cada fase.
Cada centre ha d’assegurar la formació del personal per a l’adequada utilització d’aquests equips.

Mascareta quirúrgica

 • Serveix per evitar la transmissió dels agents infecciosos que es troben a la mucosa del nas i la boca. Ha de ser repel·lent als fluids.
 • Està indicada per a les persones que presenten símptomes sospitosos de grip i per als casos en què cal evitar disseminar la infecció i impedir la contaminació del’ambient.
 • Té una acció protectora sobre la salut de les persones que han de tenir un contacte proper (a menys d’un metre de distància) amb pacients amb tos, esternuts, etc., que poden transmetre el virus de la grip o altres agents infecciosos.
 • El personal d’infermeria i el mèdic han de portar també la mascareta quirúrgica en els contactes amb el pacient sospitós o confirmat de grip.
 • El nas i la boca han d’estar tapats.
 • S’ha de canviar entre habitació i habitació després d’haver fet les activitats a l’àrea on estan hospitalitzats els malalts amb grip i sempre que estigui humida, i cal retirar-la dins de l’habitació o dins de l’àrea.


Protector respiratori de partícules tipus FFP2 o FFP3

 • Serveix per prevenir la inhalació d’agents infecciosos que provenen de les vies respiratòries i es troben continguts als nuclis goticulars o aerosols suspesos a l’aire.
 • Està indicat quan es facin procediments que generin aerosols (maniobra de reanimació, intubació, presa de mostres respiratòries, ventilació manual, aspiració nasofaríngia, broncoscòpia, nebulitzacions, inducció de l’esput, fisioteràpia toràcica, cures de traqueostomia, cirurgia i procediments post mortem en els quals s’utilitzen instruments que funcionen a alta velocitat). Aquests procediments s’han de fer sempre amb la porta tancada i hi ha d’estar present només el personal que els practica.
 • S’ha de rebutjar després de cada utilització.
 • Ha de quedar sempre degudament adaptat al nas i a la boca.


Guants

 • S’han d’utilitzar sempre que calgui practicar procediments invasius i sempre que s’hagi de tenir contacte amb territoris normalment estèrils, pell no intacta o membranes mucoses, i durant les activitats que comporten risc d’exposició a sang, fluids corporals, secrecions (incloses les respiratòries) i excrecions.
 • S’han de canviar per a cada pacient.
 • S’han de retirar després de cada utilització.
 • Cal practicar la higiene de mans sempre després d’haver retirat els guants (amb aigua i sabó o preparat alcohòlic).
 • Si es produeix falta de proveïment de guants, s’ha de prioritzar la seva utilització en situacions d’exposicions a sang i fluids corporals, procediments invasius i contacte amb territoris normalment estèrils.


Bata

 • S’ha de fer servir quan hi hagi risc de contaminació amb secrecions respiratòries, esquitxades amb fluids corporals o pell no intacta.
 • Ha de ser impermeable; si no, s’ha d’utilitzar davantal de plàstic.
 • Ha de ser d’un sol ús.
 • S’ha de canviar per a cada pacient.


Davantal

 • Cal portar el davantal de plàstic d’un sol ús sempre que hi hagi un contacte directe amb el pacient o un contacte amb sang, fluids corporals, secrecions respiratòries i excrecions.
 •  S’ha de canviar per a cada pacient.


Ulleres protectores

 • S’han d’utilitzar en cas que hi hagi risc d’esquitxades de sang, fluids corporals o secrecions respiratòries.
 • S’han d’utilitzar durant els procediments que generin aerosols.


Seqüència que cal seguir per posar-se i treure’s els EPI

 • Els EPI s’han de posar abans d’entrar a l’habitació.
 • Cal posar-se primer la bata i el davantal; a continuació, la mascareta quirúrgica o el protector respiratori de partícules;després, les ulleres protectores, i, finalment, els guants.
 • Abans de deixar l’habitació cal treure’s primer els guants, després el davantal i la bata, i finalment les ulleres protectores; aquests equips s’han de dipositar en una bossa que cal tancar i retirar de l’habitació. En sortir de l’habitació, cal treure’s la mascareta quirúrgica o el protector respiratori de partícules, que cal dipositar en un contenidor o, si és lluny, en una bossa que s’ha de tancar abans de portar-la alcontenidor.
 • Abans de posar-se l’EPI i després d’haver-se’l tret, cal fer sempre la higiene de les mans.

Recomanacions generals per a la presa de mostres de malalts amb sospita de grip

Sempre que s’hagin de recollir mostres de pacients amb síndrome gripal, s’ha d’utilitzar protecció de barrera (bates i guants). A més, també s’ha de fer servir mascareta quirúrgica i ulleres protectores.
En cas que es faci la recollida de mostra respiratòria, cal utilitzar un respirador de partícules tipus FFP2 o FFP3.