Ordenança de Circulació i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa Imprimeix
Legislació
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 18 d'octubre de 2004, l'Ordenança de Circulació i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa. Document en format PDF